lunes, 17 de julio de 2017

COVA DE LES BRUIXES (PORTELL DE MORELLA)

La cova de les Bruixes s' ubica a terme de Portell de Morella, quedant just baix d'un cingle molt proper d'un parc eolic. La cavitat s'obri enmig d'una llarga balma d'on trobem la seua boca en un racó amb moltes formes sinuoses produïdes per la disolució.
Boca de la cavitat.
La boca de la cavitat presenta un mur de pedra que encara que ara no la tanca completament, però segurament seria el seu objectiu. Trobem més cavitats paredades en temps de maquis i altres caus o coves més menudes tapades per caçadors. Unes bales localitzades a 15 metres de l'entrada pareix que ens poden donar una pista, descartant el paredament per caçadors.
Galería inicial, amb pedres al sol.
La cavitat comença amb una galeria de 15 metres de modestes dimensions que geologicament es tracta d'una fractura ampliada posteriorment per disolució i erosió, i quedant ara com una surgencia fossil. Aquesta galeria s'estreteix progresivament fins arribar a una petita estança on ja ens podem posar drets. Ací una galeria perpendicular talla a la que venim, que per la dreta finalitza inmediatament però per l'esquerra trobem la continuació amb un resalt ascendent i una gatera. Després de la gatera, als 5 metres, trobem una bifurcació, on una galeria més estreta continua fins fer-se impracticable.
Galería despres de la gatera.
L'altra ix a la dreta i també és estreta, estant controlada estructuralment per una fractura amb una secció de 0,5 d'amplada i 0,8 d'altura. Als 6,5 metres hi havia un pont de roca que no permetia passar, per tant vam tindre que ampliar el pas. Després d'aquest continuem 6 metres amb seccions semblants tornant a tallar el pas una terrassa de concrecions amb gours situada a mitja altura. Un cop superada la terrassa la galeria continua 5,7 metres, fent-se la galeria un poc més ampla pero tancant-se aquesta per formacions. A la dreta ix una galeria impentrable on s'han sondejat 4,7 metres.
Es tracta d'una cavitat interessant per les morfologies i la tendència de les seues galeries, pero poc agraïda per les estretors i el sediment fangós. Totalitza un recorregut de 47 metres i 3 metres de desnivell positiu.


En el traçat de la topografia és molt curiòs comprovar que transcorre per baix de petits fenòmens estructurals visibles exteriorment, per dalt de la lloma. Aquests son petits escalons que fan un angle recte seguint el traçat amb forma de "4" en la topografia de la cavitat.
Aquestes tasques d'exploració, desobstrucció i topografia s'han dut a terme per Luis, Cristina, Jesús i Lucia.
Topografia de la cavitat.